Громадське обговорення освітньо-професійних програм зі спеціальності 075 "Маркетинг"

          

Результати опитування 1 семестр 2022-2023 н.р.

Результати опитування 1 семестр 2022-2023 н.р.

          

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОТЯГОМ І СЕМЕСТРУ 2022-2023 н.р
(рівнів молодший бакалавр, бакалавр та магістр ОП «Маркетинг» та бакалавр «Інтернет маркетинг»)

Шановні здобувачі за освітніми програмами «Маркетинг» та «Інтернет маркетинг»!

З метою покращення якості надання освітніх послуг, кафедра маркетингу ПУЕТ проводить цілком анонімне опитування з метою визначення ступеня задоволеності студентів освітніми послугами, виявлення недоліків та подальшого їх усунення.

Просимо вас бути відвертими!

Анкета для студентів ОП «Маркетинг» освітнього рівня молодший бакалавр:
 https://forms.gle/eefWpigNeoDiU9RB9

Анкета для студентів ОП «Маркетинг» освітнього рівня бакалавр:
https://forms.gle/zzD7ThbDZxpQQXvF8

Анкета для студентів ОП «Інтернет маркетинг» освітнього рівня бакалавр:
https://forms.gle/iqiNqyLwstJyR6Ma9

Анкета для студентів ОП «Маркетинг» освітнього рівня магістр:
https://forms.gle/KXeQSQFu3jwg2gZ29

          

Результати опитування 1 семестр 2022-2023 н.р.

Результати опитування 1 семестр 2022-2023 н.р.

          

МОНІТОРИНГ ЯКОСТІ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ ПРОТЯГОМ І СЕМЕСТРУ 2021-2022 н.р
(1-4 курсів рівнів молодший бакалавр та бакалавр ОП «Маркетинг» та «Інтернет маркетинг»)

Шановні здобувачі за освітніми програмами «Маркетинг» та «Інтернет маркетинг»!

З метою покращення якості надання освітніх послуг, кафедра маркетингу ПУЕТ проводить цілком анонімне опитування з метою визначення ступеня задоволеності студентів освітніми послугами, виявлення недоліків та подальшого їх усунення.
Просимо вас бути відвертими!

Анкета для студентів ОП «Маркетинг» освітнього рівня молодший бакалавр:
https://forms.gle/tuZJvtUphs3kKRJw6

Анкета для студентів ОП «Маркетинг» освітнього рівня бакалавр:
https://forms.gle/Q3PGx7ehMydMt43GA

Анкета для студентів ОП «Інтернет маркетинг» освітнього рівня бакалавр:
https://forms.gle/kBeGfsqHuYaGQhueA

          

Результати моніторингу якості освітнього процесу здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» рівня вищої освіти магістр за І семестр 2021-2022 н.р.

За результатами моніторингу якості освітнього процесу на ОП «Маркетинг» другого рівня вищої освіти магістра у І семестрі 2021-2022 н.р. всього було опитано 10 здобувачів (100% від загальної кількості). 95% усіх опитаних цілком розуміють важливість включення навчальних дисциплін до навчальних планів; вважають їх цікавими та професійно-необхідними; викладачі під час навчального процесу переважно наголошують на компетентностях, які отримають здобувачі під час вивчення певної дисципліни; кожна навчальна дисципліна забезпечена необхідними її компонентами, що покращують навчальний процес; також 100% від опитаних здобувачів наголосили на необхідності подальших процедур із покращення складових навчального плану через необхідність залучення здобувачів до його розробки. За результатами досліджень всі опитані студенти вважають логічним та виправданим наявність всіх дисциплін в їх навчальних планах. Також позитивним є те, що за майже всіма навчальними дисциплінами викладачі акцентували увагу на практичному застосуванні набутих вмінь, навичок і компетенцій у професійній діяльності та нових компетенціях, вміннях та навичках, які дозволяє опанувати кожна дисципліна, що і було позитивно відмічене студентами. Відзначено, що 100% опитаних респондентів цілком задоволені  організацією освітнього процесу на спеціальності «Маркетинг», вільно користуються матеріально-технічною базою належного рівня. Було зафіксовано, що жодних випадків проявів корупції під час навчання у 1 семестрі виявлено не було.

Моніторинг якості освітнього процесу здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» рівня вищої освіти магістр за І семестр 2021-2022 н.р.

Шановні здобувачі за освітньою програмою "Маркетинг" освітнього рівня магістр!

З метою покращення якості надання освітніх послуг, кафедра маркетингу ПУЕТ проводить цілком анонімне опитування з метою визначення ступеня задоволеності студентів освітніми послугами, виявлення недоліків та подальшого їх усунення.

Просимо вас бути відвертими!

Анкета для студентів 1 курсу ОР магістр 

Анкета для студентів 2 курсу ОР магістр

За результатами опитування стейкхолдерів стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Маркетинг" за рівнями здобуття освіти молодший бакалавр, бакалавр та магістр було визначено:

За ОПП «Маркетинг» рівня вищої освіти молодший бакалавр долучились до опитування всього 38 респондентів, з них: 17 осіб представники бізнесу, 10 осіб здобувачів вищої освіти, 8 осіб випускників, 3 особи викладачів ЗВО.

За ОПП «Маркетинг» рівня вищої освіти бакалавр долучились до опитування всього 35 респондентів, з них: 14 осіб представники бізнесу, 9 осіб здобувачів вищої освіти, 12 осіб випускників.

За ОПП «Маркетинг» рівня вищої освіти магістр долучились до опитування всього 32 респонденти, з них: 10 осіб представники бізнесу, 5 осіб здобувачів вищої освіти, 8 осіб випускників, 9 осіб викладачі ЗВО.

За результатами опитування було виявлено, що 100% респондентів вважають актуальними та сучасними наведені в ОПП освітні компоненти та вбачають обгрунтованим їх присутність у навчальному плані. 100% респондентів відзначили, що достатність обсягів практичної підготовки за ОПП та узгодженість освітніх компонент дозволяє досягнути відповідних результатів навчання, що формують кваліфікованого фахівця з маркетингу. Усі опитані респонденти відзначили високим професійний рівень груп забезпечення ОПП.

          

Громадське обговорення освітніх програм спеціальності075 «МАРКЕТИНГ»

Шановні  студенти спеціальності "Маркетинг", шановні випускники, викладачі та фахівці-практики у галузі маркетингової діяльності! Кафедра маркетингу запрошує вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми зі спеціальності "Маркетинг" за рівнями здобуття освіти молодший бакалавр, бакалавр та магістр. Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надасть нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з маркетингу.

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за рівнем молодший бакалавр

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Маркетинг» за рівнем молодший бакалавр:

Анкета ОПП Маркетинг (молодший бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за рівнем бакалавр

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Маркетинг» за рівнем бакалавр:

Анкета ОПП Маркетинг (бакалавр)

Освітньо-професійна програма «Маркетинг» за рівнем магістр

Посилання на анкету для висловлення своєї думки стосовно освітньо-професійної програми «Маркетинг» за рівнем магістр:

Анкета ОПП "Маркетинг" (магістр)

          

Моніторинг якості освітнього процесу здобувачів вищої освіти ОП «Маркетинг» за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

З метою забезпечення якості освітньої діяльності на ОП «Маркетинг» доцентом Іванніковою М.М. з 15 по 28 березня 2021 р. були проведені анонімні анкетні опитування здобувачів ОП денної форми навчання за рівнями молодшого бакалавра, бакалавра та магістра стосовно результатів вивчення навчальних дисциплін за ІІ семестр 2020-2021 н.р.

Для кожного освітнього рівня/курсу навчання для здобувачів були розроблені анонімні анкети та за допомогою Google Forms розповсюджені серед здобувачів. Загальна вибірка респондентів/здобувачів склала (Таблиця 1).

Таблиця 1

Рівень освіти

Курс

Кількість здобувачів, всього осіб

Взяли участь у опитуванні

осіб

%

Молодший бакалавр

1

10

10

100

Бакалавр

1

41

31

75

2

27

20

74

3

29

15

51

4

12

10

83

Магістр

1

5

3

60

2

2

2

100

Всього:

126

91

72

За результатами опитування було визначено, що здобувачі освітні рівнів молодший бакалавр, бакалавр та магістр цілком розуміють важливість включення навчальних дисциплін до навчальних планів; вважають їх цікавими та професійно-необхідними; викладачі під час навчального процесу переважно наголошують на компетентностях, які отримають здобувачі під час вивчення певної дисципліни; кожна навчальна дисципліна забезпечена необхідними її компонентами, що покращують навчальний процес. За результатами досліджень більшість студентів вважають логічним та виправданим наявність всіх дисциплін в їх навчальних планах. Також позитивним є те, що за майже всіма навчальними дисциплінами викладачі акцентували увагу на практичному застосуванні набутих вмінь, навичок і компетенцій у професійній діяльності та нових компетенціях, вміннях та навичках, які дозволяє опанувати кожна дисципліна, що і було позитивно відмічене студентами та свідчить про достатньо високий рівень їх обізнаності та усвідомлення освітнього процесу.

Проведено опитування мало на меті також виявити випадки академічної недоброчесності під час проведення навчальних занять, що було сформовано відповідно до запитань анкети на наявність повторів тематичного матеріалу за ОК. Результати опитування виявили, що:

Під час аналізу силабусів навчальних дисциплін «Маркетинг послуг», «Поведінка споживачів», «Інтернет-реклама», «Нейромаркетинг» та «Міжнародний маркетинг» гарантом ОП «Маркетинг» Іванніковою М.М. були внесені пропозиції на засіданні кафедри (протокол № 9 від 03.04.2021 р.) стосовно перегляду тематичного плану дисциплін на наступний навчальний рік з виключенням матеріалу, що повторюється у попередньо вивчених дисциплінах відповідно до структурно-логічної схеми ОПП «Маркетинг» таким чином:

Всі пропозиції були доведені до відома викладачів ОК, погоджені та будуть внесені зміни відповідно до рекомендацій здобувачів вищої освіти.

          

Гарантом ОП «Маркетинг» за освітніми рівнями молодшого бакалавра та бакалавра к.е.н., доц. Іванніковою М.М. та гарантом ОП «Маркетинг» за освітнім рівнем магістра д.е.н., проф. Карпенко Н.В. з 30.11 по 06.12.2020 р. були проведені анонімні анкетні опитування здобувачів ОП за рівнями стосовно результатів вивчення дисциплін за І семестр 2020-2021 н.р.

Для кожного освітнього рівня/курсу навчання для здобувачів були розроблені анонімні анкети та за допомогою Google Forms розповсюджені серед здобувачів. Загальна вибірка респондентів/здобувачів склала (Таблиця 1).

Таблиця 1

За результатами опитування було визначено, що здобувачі освітні рівнів молодший бакалавр, бакалавр та магістр цілком розуміють важливість включення навчальних дисциплін до навчальних планів; вважають їх цікавими та професійно-необхідними; викладачі під час навчального процесу переважно наголошують на компетентностях, які отримають здобувачі під час вивчення певної дисципліни; кожна навчальна дисципліна забезпечена необхідними її компонентами, що покращують навчальний процес; також більшість здобувачів наголосили на необхідності подальших процедур із покращення складових навчального плану через необхідність залучення здобувачів до його розробки. За результатами досліджень більшість студентів вважають логічним та виправданим наявність всіх дисциплін в їх навчальних планах. Також позитивним є те, що за майже всіма навчальними дисциплінами викладачі акцентували увагу на практичному застосуванні набутих вмінь, навичок і компетенцій у професійній діяльності та нових компетенціях, вміннях та навичках, які дозволяє опанувати кожна дисципліна, що і було позитивно відмічене студентами та свідчить про достатньо високий рівень їх обізнаності та усвідомлення освітнього процесу (Таблиця 2).

Таблиця 2

Відповідно до видів контролю, які застосовувалися під час вивчення дисциплін, здобувачі відзначили найбільш цікаві та актуальні на їх думку за кожною освітньою компонентою. У анкетах застосовувались всі наявні види контролю за кожною дисципліною. Найбільший відсоток свідчить про найбільшу актуальність та зацікавленість серед здобувачів під час освітнього процесу (таблиця 3).

Таблиця 3

Результати дослідження стосовно видів контролю під час навчального процесу показали, що студенти більш зацікавлені отриманням навичок під час виконання проектних та професійних видів робіт а також тими видами робіт (усні та письмові), де можна продемонструвати власні судження стосовно матеріалу навчання.
Також під час дослідження було з’ясовано, що здобувачі вважають актуальним питання долучення їх до формування навчальних планів (таблиця 3).

За результатами досліджень нами виявлено, що навчальний процес за всіма рівнями освіти вцілому відповідає очікуванням здобувачів, але виявлені певні недоопрацювання, які можливо усунити. Кафедра разом із студентами працюватиме над цим питанням.

          

МОНІТОРИНГ РЕЗУЛЬТАТІВ ВИВЧЕННЯ ДИСЦИПЛІН  СТУДЕНТАМИ ЗА І СЕМЕСТР 2020-2021 н.р
( 1-4 курсів рівнів молодший бакалавр та бакалавр та 1-2 курсів рівня магістр)

Шановні здобувачі за освітньою програмою "Маркетинг"!

З метою покращення якості надання освітніх послуг, кафедра маркетингу ПУЕТ проводить цілком анонімне опитування з метою визначення ступеня задоволеності студентів освітніми послугами, виявлення недоліків та подальшого їх усунення.

Просимо вас бути відвертими!

Анкета для студентів 1 курсу ОР молодший бакалавр та бакалавр:
https://forms.gle/EeJtZMVr6H7U7x9g8

Анкета для студентів 2 курсу ОР бакалавр:
https://forms.gle/u1vrDPAHbgj3wUfKA

Анкета для студентів 3 курсу ОР бакалавр:
https://forms.gle/anXMTnPAeDPHPxQA6

Анкета для студентів 4 курсу ОР бакалавр:
https://forms.gle/1BcChB3sjYkS1txG9

Анкета для студентів 1 курсу ОР магістр:
https://forms.gle/LYFC4Bbc4LafSfHr6

Анкета для студентів 2 курсу ОР магістр:
https://forms.gle/XdjPD3rkadZmhXmS6

          

Шановні студенти спеціальності "Маркетинг", шановні випускники, викладачі та фахівці-практики у галузі маркетингової діяльності!

Кафедра маркетингу запрошує вас долучитися до опитування стосовно структури та наповнення освітньо-професійної програми (ОПП) зі спеціальності "Маркетинг" за початковим рівнем (молодший бакалавр). Ваша думка дуже важлива, оскільки вона надасть нам змогу сформувати унікальні навчальні плани та підготувати висококонкурентних фахівців з маркетингу.

Для проходження опитування просимо Вас ознайомитися із ОПП за кожним рівнем (молодший бакалавр, бакалавр, магістр) та заповнити анкету за посиланнями після кожної ОПП.

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» (молодший бакалавр)

https://docs.google.com/forms/d/1jXz_x3mm9XSl6kDIYvO-ns1IxikK-PiHWECLgmrr3Vk/edit?usp=sharing - молодший бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» (бакалавр)

https://docs.google.com/forms/d/1JQvJlCZydobcwU3DyuhiNvN9WN84SXVEuw10v8gZzNA/edit?usp=sharing - бакалавр

ОСВІТНЬО-ПРОФЕСІЙНА ПРОГРАМА «МАРКЕТИНГ» (магістр)

https://docs.google.com/forms/d/1uOfPWojyKc5khYWNGk2th9GZBDZloxe7lKQtk1aBUWc/edit?usp=sharing - магістр

Якщо у Вас будуть додаткові запитання чи зауваження, чекаємо від Вас листа marketing.puet19@gmail.com