Науково-дослідна робота

          

Наукова робота, що здійснюється на кафедрі, спрямована як на забезпечення високої ефективності навчального процесу, так і на поліпшення якісного складу професорсько-викладацького складу.

Викладачі кафедри взяли участь у підготовці та виданні наступних монографій:

  1. Карпенко Н.В. Господарські зв’язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2004 . – 122 с.
  2. Карпенко Н.В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 . – 363 с.
  3. Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації: Монографія. – Полтава: РВВ ПУЕТ, 2010. – 259 с.
  4. Яловега Н.І. Маркетингові аспекти комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008 . – 178 с.
  5. Карпенко Н.В. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства: [монографія] / Н.В. Карпенко, Н.І. Яловега. – Полтава.: РВВ ПУЕТ, 2012. – 252 с.
  6. Иванникова М.Н. Маркетинг лояльности / Н.В. Карпенко, М.Н. Иванникова, // Икономиката на България  и Европейския Съюз – съвременни предизвикателства и подходи за решения: колективна монография. – София: УНСС, 2015. – С. 431-438.
  7. Іваннікова М.М. Регіональна модернізація туристичної галузі в контексті загальної економічної модернізації країни / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // Модернізація туризмознавства: теорія і практика партнерства: колективна монографія. – Полтава: ПУЕТ, 2015. – С. 83-89.
  8. Трайно В. М. Маркетингове управління споживачами послуг : монографія / В. І. Перебийніс, В. М. Трайно. – Полтава : ПУЕТ, 2015. – 323 с.
  9. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст : [монографія] за заг. ред. д.е.н., проф. Н.В. Карпенко. – К. : Центр учбової літератури, 2016. – 252 с.

За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистили професор кафедри Карпенко Н.В. (2010 р.) та дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистили викладачі кафедри Яловега Н.І. (2008 р.), Івасенко О.А. (2009 р.), Бондаренко В.М. (2011 р.), Трайно В.М. (2013 р.), Іваннікова М.М. (2016 р.).

На кафедрі здійснюється підготовка докторських та кандидатських дисертацій зі спеціальності 08.00.04 “Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)”.

В рамках кафедри функціонує наукова школа «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг» під керівництвом завідувача кафедрою д.е.н., проф. Карпенко Н.В.

Студентська науково дослідна робота на кафедрі здійснюється в рамках роботи клубу «Маркетолог». Студенти спеціальності щорічно приймають участь у науково-практичних конференціях як в університеті так і за його межами. За результатами дослідницької роботи студенти мають публікації в наукових виданнях.

Науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри щорічно висвітлюють результати своєї діяльності шляхом публікування статей у фахових виданнях, беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях.