Наукова діяльність викладачів кафедри

          

Наукові дослідження кафедри маркетингу (далі – кафедра) відповідають профілю її діяльності та орієнтовані на вивчення і можливості розв’язання теоретичних і практичних проблем щодо підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах модернізації економіки України.

Основні принципи науково-дослідної роботи кафедри – це:

Науково-дослідна діяльність кафедри проводиться НПП за такими напрямами:

Напрями наукових досліджень на кафедрі формуються, виходячи із сучасних проблем суб’єктів господарської діяльності та зорієнтовані на забезпечення ефективності їх функціонування в умовах жорсткої конкуренції.

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується виходячи з наступних умов та завдань:

На кафедрі функціонує наукова школа «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг». Науковий керівник – Карпенко Н. В., завідувач кафедри, д.е.н., професор.

Працівники кафедри проводять дослідження в рамках наступних науково-дослідних тем: «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг» (державний реєстраційний номер 0113U002624), «Маркетингова діяльність рекламних посередників на ринку товарів та послуг» (державний реєстраційний номер 0113U002625),  «Маркетинг в умовах діджиталізації економіки країни» (державний реєстраційний номер 0121U110911), керівником яких є Карпенко Н. В., завідувач кафедри, д.е.н., професор.

За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистила професор кафедри Карпенко Н.В. (2010 р.) та дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистили викладачі кафедри Яловега Н.І. (2008 р.), Івасенко О.А. (2009 р.), Трайно В.М. (2013 р.), Іваннікова М.М. (2016 р.). В аспірантурі за фахом 075 «Маркетинг» на сьогодні навчаються Вірченко В. А., Кошман В. А., Мостовенко Н. О.

Студентська науково дослідна робота на кафедрі здійснюється в рамках роботи науково-студентського об’єднання – Студентський клуб «Маркетолог». Студенти спеціальності щорічно приймають участь у науково-практичних конференціях як в університеті так і за його межами. За результатами дослідницької роботи студенти мають публікації в наукових виданнях.

Науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри щорічно висвітлюють результати своєї діяльності шляхом публікування статей у фахових виданнях, беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях.

Участь науково-педагогічного персоналу кафедри маркетингу в науково-практичних конференціях:

Карпенко Н. В. The consumer decision making process / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // International scientific-practical conference Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy, September 28th, 2018. - Kielce, Poland. - С. 34-37. – Режим доступу: http://dspace.tneu.edu.ua/bitstream/316497/33610/1/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2018_%D1%87.2.pdf

Карпенко Н.В. Маркетинговий інструментарій діяльності франчайзингових мереж / Н.В.Карпенко // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 18-19 квітня 2019 року). - Полтава : ПУЕТ, 2019. - С. 130-135. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/7423/1/054-1483_%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B2%D0%B8%D0%B9%20%D0%B1%D1%96%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81....2019.pdf

Карпенко Н. В. Ефективність маркетингової діяльності підприємств у сучасних умовах підвищеної динамічності та ризикованості підприємництва /Н.В. Карпенко, А.А. Ульхова // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 156-158. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н. В. Ефективність реклами / Карпенко Н. В., Балюк Ю. В. // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 134-136. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н. В. Конкурентоспроможність товару /Н.В. Карпенко, Д.О. Коба // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 145-147. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н. В. Лізингові взаємовідносини між підриємствами в сучасних умовах /Н.В. Карпенко, А.І. Колотко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. -  С. 147-149. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н. В. Маркетингові дослідження діяльності торговельних підприємств / Карпенко Н. В., Бабаєв Р. А. // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 132-134. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н. В. Маркетинговий інструментарій підприємства в сучасних умовах / Н.В. Карпенко, Б.Р. Шарко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 165-166. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н. В. Формування маркетингової стратегії і планування маркетингових програм / Н.В. Карпенко, Ю.В. Лебідь // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 149-151. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Карпенко Н.В. Сучасний цифровий споживач та його особливості / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // Маркетингові технології в умовах глобалізації економіки України: тези доповідей ХV міжнар. наук.-практ. конф. (26-28 листоп. 2020 р., м. Хмельницький). - Хмельницький : ХНУ, 2020. - С. 69-71. – Режим доступу: http://lib.khnu.km.ua/konfer_HNU/2020/mark_teh.pdf

Карпенко Н.В. Components of communication strategy for consumer`s decision making process / N.V.Karpenko, М.М. Ivannikova // Marketing of innovations. Innovations in marketing (2020). Materials of the International Scientific Internet Conference (December, 2020). Bielsko-Biala: WSEH. [E-edition] - С. 36-39. – Режим доступу: https://wseh.pl/uploads/Marketing_of_Innovations._Innovations_in_marketing.pdf

Іваннікова М.М. Организационные вопросы децентрализации государственного сектора – чего ожидать от децентрализации правительства Украины в эпоху глобализации / С.В. Іванов, В.В. Ляшенко, М.М. Іваннікова // International scientific conference Economy and Management: Modern Transformation in the Age of Globalization, March 24, 2017. – Klaipeda, Lithuania: Baltija Publishing.  – С. 63-66. – Режим доступу: http://194.44.39.210/bitstream/123456789/5908/1/%d0%9a%d0%bb%d0%b0%d0%b9%d0%bf%d0%b5%d0%b4%d0%b0-%d0%9b%d0%b8%d1%82%d0%b2%d0%b0-%d0%bc%d0%b0%d1%80%d1%82%202017%20%d1%87%d0%b0%d1%81%d1%82%d1%8c%201.pdf

Іваннікова М.М. Економічні наслідки децентралізації для сільських громад України / С.В. Іванов, В.В. Ляшенко, М.М. Іваннікова // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – С. 62-65. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/5910/1/%D1%82%D0%B5%D0%B7%D0%B8%20%D0%93%D1%80%D1%83%D0%B7%D1%96%D1%8F.pdf

Іваннікова М.М. Методи ефективного позиціонування товарів підприємства / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // International scientific-practical conference Integration of Business Structures: Strategies and Technologies, February 24, 2017. – Tbilisi, Georgia: Baltija Publishing. – С. 19-23. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5933

Іваннікова М.М. The consumer decision making process / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // International scientific-practical conference Modern Economic Research: Theory, Methodology, Strategy, September 28th, 2018. – Kielce, Poland. – С. 34-37. – Режим доступу: http://ir.lib.vntu.edu.ua/bitstream/handle/123456789/23061/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B0%20%D1%81%D0%B5%D0%BD%D1%82%D1%8F%D0%B1%D1%80%D1%8C_2018_%D1%87.2.pdf?sequence=3&isAllowed=y

Іваннікова М. М. Класифікація людських потреб у контексті маркетингу /М.М. Іваннікова, О.С. Кажан // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – C. 139-141. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Іваннікова М. М. Комплекс «4 P» у соціально-етичній концепції маркетингу /М.М. Іваннікова, А.С. Хорольська // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 63-65. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Іваннікова М. М. Партизанський маркетинг та його вплив на споживача /М.М. Іваннікова, В.В. Кісурін // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 143-145. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Іваннікова М. М. Розвиток концепції маркетингу на українських підприємствах / М.М. Іваннікова, Є.О. Зезекало // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 138-139. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Іваннікова М. М. Сутність маркетингової діяльності підприємства / М.М. Іваннікова, Т.О. Москаленко // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у ХХІ столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 07-08 квітня 2020 р.) : 2 ч. – Полтава : ПУЕТ, 2020. – С. 153-154. – Режим доступу: http://elib.puet.edu.ua/action.php?kt_path_info=ktcore.SecViewPlugin.actions.document&fDocumentId=817004

Захаренко-Селезньова А.М. Особливості просування інноваційних пропозицій ПУЕТ на ринку освітніх послуг. Матеріали XLII Міжнародної науково-методичної конференції «Дистанційна освіта: забезпечення доступності та нереревної освіти впродовж життя» (E-learning and University Education-2017) (м. Полтава, 9-10 лютого 2017 року). – Полтава: ПУЕТ, 2017-С. 75-77 – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6944/1/%D0%9C%D0%90%D0%A2%D0%95%D0%A0%D0%86%D0%90%D0%9B%D0%98%20XLI%D0%86%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96%D1%97.pdf

Захаренко-Селезньова А.М. Виявлення та застосування внутрішнього потенціалу підприємства. Матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет конференції «Економіка сьогодні: проблеми моделювання та управління» (Полтава, 19-20 листопада 2020 р.) –Полтава : ПУЕТ, 2020. С. 317-320. – Режим доступу: http://www.ek.puet.edu.ua/files/conf2020.pdf

Захаренко-Селезньова А.М. Перспективи розвитку інноваційної структури на виробничих підприємствах. Матеріали ІV Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та перспективи розвитку підприємницьких структур в рамках інтеграції до європейського простору» (Полтава, квітень, 2021). – Полтава : ПУЕТ,2021, С. 116-118. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10711/1/%D0%9C%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B0%D0%BB%D0%B8%20%D0%86V%20%D0%9C%D1%96%D0%B6%D0%BD%D0%B0%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BD%D0%B0%D1%83%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE-%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%BA%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D0%BE%D1%97%20%D0%BA%D0%BE%D0%BD%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%BD%D1%86%D1%96_2021.docx-%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%86%D1%8B-1-14%2C27-29.pdf

Захаренко-Селезньова А.М. Використання інтегрованих маркетингових комунікацій для формування конкурентних переваг підприємства. Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції «RICERCHE SCIENTIFICHE E METODI DELLA LORO REALIZZAZIONE: ESPERIENZA MONDIALE E REALT DOMESTICHE» (Болонья, 14 травня 2021). – Болонья, ITA, 2021, С. 32-33. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/logos/article/view/12540/11605

Трайно В. М. Формування мотивації до дистанційного навчання у вищих навчальних закладах / В. М. Трайно // Дистанційна освіта: забезпечення доступності та неперервної освіти впродовж життя (E-Learning and University Education-2017) : матеріали XLIІ Міжнародної науково-методичної конференції (м. Полтава, 9-10 лютого 2017 року). - Полтава : ПУЕТ, 2017. - С. 262-263. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/5828

Трайно В. М. Використання типології споживачів у діяльності підприємств / В. М. Трайно // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : збірник наукових праць за матеріалами VII Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції (м. Полтава, 27 - 28 квітня 2017 р.). - Полтава : ПУЕТ, 2017.- C. 113-115. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6521/1/Мережевий%20бізнес....2017.pdf#page=113

Трайно В. М. Зовнішня реклама як інструмент донесення інформації до споживачів та здійснення психологічного впливу на них / В. Ю. Бутенко, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : тези доповідей XLI Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2017 рік, присвяченої 100-річчю Національної академії наук України (м. Полтава, 17-18 квітня 2018 року). - Полтава : ПУЕТ, 2018. - С. 228-230. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/6527/3/%D0%97%D0%B1%D1%96%D1%80%D0%BD%D0%B8%D0%BA1.pdf

Трайно В. М. Особливості поведінки цільових споживачів товарів і послуг / А. І. Калініна, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : тези доповідей XLІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік (м. Полтава, 26-27 березня 2019 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2019. - Ч. 2. - С. 170-172. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8762

Трайно В. М. Перспективи розвитку міжнародного маркетингу в Україні / О. В. Уразка, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку економіки, харчових технологій та товарознавства : тези доповідей XLІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2018 рік (м. Полтава, 26-27 березня 2019 р.) : у 2 ч. - Полтава : ПУЕТ, 2019. - Ч. 2. - С. 174-176. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/8750

Трайно В. М. Роль сервісних послуг у діяльності торговельних підприємств / В. М. Трайно // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ІХ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 18-19 квітня 2019 року). - Полтава : ПУЕТ, 2019. - С. 161-162. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9161

Трайно В. М. Сенсорний маркетинг у діяльності торговельних підприємств / В. М. Трайно // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали Х Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 27-28 квітня 2020 року). - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 165-167. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9160

Трайно В. Н. Пути повышения эффективности и конкурентоспособности предприятий / О. В. Уразка, В. Н. Трайно // Инновационный потенциал молодежи в современном мире : материалы XL международной научно-практической конференции студентов и учащихся, Гомель, 20-22 апреля 2020 г. - Гомель : учреждение образования «Белорусский торгово-экономический университет потребительской кооперации», 2020. - С. 178-179. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9163

Трайно В. М. Міжкультурні комунікації в інноваційному суспільстві / О. В. Уразка, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 7 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 2. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 158-160. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9258

Трайно В. М. Онлайн маркетинг b2b / М. О. Твердохліб, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 7 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 2. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 154-156. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9259

Трайно В. М. Маркетингові комунікації у сфері туризму / О. С. Левченко, В. М. Трайно // Актуальні питання розвитку науки та забезпечення якості освіти у XXI столітті : тези доповідей XLІІІ Міжнародної наукової студентської конференції за підсумками науково-дослідних робіт студентів за 2019 рік (м. Полтава, 7 квітня 2020 р.) : у 2 ч., ч. 2. - Полтава : ПУЕТ, 2020. - С. 151-153. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9263

Трайно В.М. Діти як цільова аудиторія підприємства / В.М.Трайно // Theory and practice of modern science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1). - Krakіw, Republic of Poland: European Scientific Platform, April 23, 2021. - С. 39-40. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/10580

Трайно В.М. Послуга як складова товару / В.М.Трайно // Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації : матеріали ХІ Міжнародної науково-практичної інтернет-конференції, (м. Полтава, 27-28 квітня 2021 року). - Полтава : ПУЕТ, 2021. - С. 125-127. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/11107

Яловега Н. І. CRM-система як інструмент удосконалення взаємовідносин з клієнтами : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Світ економічної науки» (м. Тернопіль, 30 травня 2019 р.). - Тернопіль : Наукова спільнота, 2019. - С. 54-58. – Режим доступу: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3102

Яловега Н. І. Маркетингові тренди для мілленіалів : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Світ економічної науки. Випуск 18» (м. Тернопіль, 28 листопада 2019 р.). - Тернопіль : Наукова спільнота, 2019. - С. 129-131. – Режим доступу: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3202

Яловега Н. І. Застосування директ-маркетингу в рекламному бізнесі України: зб. наукових праць за матеріалами X Міжнар. наук.-практ. конф. «Мережевий бізнес: становлення, проблеми, інновації» (м. Полтава, 27-28 квітня 2020 р.). - Полтава : РВВ ПУЕТ, 2020. - С. 181-184. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9620/1/Яловега.pdf

Яловега Н. І. Маркетинг сучасних підприємств : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Світ економічної науки. Випуск 24» (м. Тернопіль, 25 червня 2020 р.). - Тернопіль : Наукова спільнота, 2020. - С. 26 - 27. – Режим доступу: https://www.economy-confer.com.ua/full-article/3465

Yalovega N. Benchmarking forms of trade enterprises in Ukraine: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Маркетинг як основа формування стратегії соціально-економічного розвитку прикордонного регіону» (м. Чернівці (Україна) - м. Сучава (Румунія), 11-12 листопада 2020 р.). - Чернівці : Технодрук, 2020. - С. 264-266. – Режим доступу: http://www.chtei-knteu.cv.ua/ua/content/download/konf_11_12_11_2020.pdf

Яловега Н. І. Класифікація маркетингових технологій : зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Світ економічної науки. Випуск 30» (м. Тернопіль, 28 квітня 2021 р.). - Тернопіль : Наукова спільнота, 2021. - С. 22 - 25. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3576

Яловега Н. І. Позиціювання бренду підприємства : зб. тез Formation of innovative potential of world science: collection of scientific papers «SCIENTIA» with Proceedings of the I International Scientific and Theoretical Conference (Vol. 1), May 7, 2021. Tel Aviv, State of Israel: European Scientific Platform. - С. 52-53. – Режим доступу: https://ojs.ukrlogos.in.ua/index.php/scientia/article/view/12398

Яловега Н. І. Brand evaluation methods: зб. тез Міжнар. наук.-практ. конф. «Світ економічної науки. Випуск 31» (м. Тернопіль, 27 травня 2021 р.). - Тернопіль : Наукова спільнота, 2021. - С. 21 - 24. – Режим доступу: http://www.economy-confer.com.ua/full-article/3585

Статті у науково-метричних виданнях:

Карпенко Н.В. Роль рекламних посередників у розвитку регіонального ринку / Н.В. Карпенко, А.М. Захаренко-Селезньова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія «Економічні науки». - 2016. - № 4 (76). - С. 21-27. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1340

Карпенко Н.В. Управління маркетингом на торговельному підприємстві / Н.В. Карпенко, Н.І. Яловега // Науковий вісник ПУЕТ. Серія: Економічні науки. - Полтава: ПУЕТ, 2018. -  №1 (86). - С. 62-67. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1440/1252

Nataliya Karpenko. Modelling Decision Making under Uncertainty for Strategic Forecasting / Oleksiy Korepanov, Sergey Mekhovich, Nataliya Karpenko, Olha Kryvytska, Andrii Kovalskyi, Roman Karpenko // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019 - pp. 7251-7255 Scopus. – Режим доступу: https://www.ijrte.org/wp-content/uploads/papers/v8i3/C6312098319.pdf

Карпенко Н.В. Нейромаркетинг для малого бізнесу / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. 2020. № 2 (98). - С. 65-74. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/9934/1/2%20%2898%29%202020.pdf

Karpenko N.V.The influence of the consumer`s type - physical or digital - on their behavioral characteristics / N.V. Karpenko, M.M. Ivannikova // Економічний вісник ДВНЗ УДХТУ, 2020, № 2(20). - С. 113-118. – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/bitstream/123456789/10019/1/Karpenko_Ivannikova.pdf

Karpenko N.V.. Digital marketing technologies for small and medium enterprises / N.V. Karpenko, M.M. Ivannikova // Економічний вісник НТУУ «КПІ». - Київ, 2021. - № 18. – Режим доступу: http://ev.fmm.kpi.ua/article/view/233926

Іваннікова М.М. Шляхи забезпечення конкурентоспроможності легкої промисловості України в контексті формування її економічної безпеки / Н.В. Карпенко, М.М. Іваннікова // Управління інноваційною складовою економічної безпеки: монографія у 4-х томах / за ред. д.е.н., професора Прокопенко О.В. - Суми: ТОВ «Триторія», 2017. - Т. ІІ. Науково-практичні засади формування інноваційних компонентів забезпечення науково-технологічної та виробничої безпеки економічної системи - С. 239-249. - (0,3 д.а.). – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/6842

Maryna Ivannikova Building a Competency Model Student Training / O. Olshanska, T. Gumennykova, O. Bila, V. Orel, S. Perova, M. Ivannikova // International Journal of Engineering and Advanced Technology (IJEAT) ISSN: 2249 – 8958, Volume-8 Issue-6, August 2019. – p. 2689-2695.  (Retrieval Number F8758088619/2019©BEIESP DOI: 10.35940/ijeat.F8758.088619) – Scopus. – Режим доступу: https://www.ijeat.org/wp-content/uploads/papers/v8i6/F8758088619.pdf

Іваннікова М.М. The role of social media marketing in promoting small and medium business / М.М. Іваннікова, Бодам Богнет Сімон // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. – Полтава, 2020. - № 4 (100). – С. 59-63. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1798/1854

Застосування маркетингових комунікативних технологій під час кодування інформації / Яловега Н.І., Захаренко-Селезньова А.М. // Науковий вісник ПУЕТ (Економічні науки). 2020 № 2 (98), С. 78-80. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/viewFile/1654/1488

? Маркетингові інструменти впливу на клієнтів, як система управління продажами / А.М. Захаренко-Селезньова, В.М. Трайно, Н.І. Яловега // Вісник ХНУ (Економічні науки). 2021 № 1, С. 44-48. – Режим доступу: http://journals.khnu.km.ua/vestnik/wp-content/uploads/2021/05/VKNU-ES-2021-N-1-290.pdf

Виставкова діяльність, як інструмент впливу на формування групи лояльних клієнтів / Захаренко-Селезньова А.М. // Науковий вісник ПУЕТ (Економічні науки). 2020 № 3 (99), С. 65-72. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1728

Трайно В. М. Використання сприйняття споживачів у маркетинговій діяльності / В. М. Трайно // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». - 2020. - № 10 (42), 1 том. - С. 142-148. - (Серія «Економічні науки»). – Режим доступу: http://dspace.puet.edu.ua/handle/123456789/9847

Трайно В. М. Використання засобів стимулювання продажу на підприємствах сфери послуг / В. М. Трайно // Науковий вісник Полтавського університету економіки та торгівлі. - 2020. - № 4 (100). - (Серія «Економічні науки»). – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1799

Трайно В. М. Вплив ситуаційних чинників на поведінку споживачів / В. М. Трайно // Міжнародний науковий журнал «Інтернаука». - 2021. - № 8 (52), 2 том.- (Серія «Економічні науки»). C. 25-29. – Режим доступу: https://www.inter-nauka.com/uploads/public/16301776062805.pdf

Трайно В. М. Особливості поведінки споживачів в умовах COVID-19 / В. М. Трайно // Економіка та суспільство. - 2021. - Випуск 29. – Режим доступу: https://economyandsociety.in.ua/index.php/journal/article/view/550/528

Яловега Н. І. Планування рекламної підтримки продукту / Н. І. Яловега, Д. Р. Верезомський // Науковий вісник Полтавського університету економіки і торгівлі. Серія: Економічні науки.  Полтава: ПУЕТ, 2020. - № 3 (99). - С. 56-64. – Режим доступу: http://journal.puet.edu.ua/index.php/nven/article/view/1727