Наукова діяльність викладачів кафедри

          

Наукові дослідження кафедри маркетингу (далі – кафедра) відповідають профілю її діяльності та орієнтовані на вивчення і можливості розв’язання теоретичних і практичних проблем щодо підвищення ефективності функціонування підприємств в умовах модернізації економіки України.

Основні принципи науково-дослідної роботи кафедри – це:

Науково-дослідна діяльність кафедри проводиться НПП за такими напрямами:

Напрями наукових досліджень на кафедрі формуються, виходячи із сучасних проблем суб’єктів господарської діяльності та зорієнтовані на забезпечення ефективності їх функціонування в умовах жорсткої конкуренції.

Комплексний підхід до науково-дослідної роботи кафедри реалізується виходячи з наступних умов та завдань:

На кафедрі функціонує наукова школа «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг». Науковий керівник – Карпенко Н. В., завідувач кафедри, д.е.н., професор.

Працівники кафедри проводять дослідження в рамках наступних науково-дослідних тем: «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг» (державний реєстраційний номер 0113U002624), «Маркетингова діяльність рекламних посередників на ринку товарів та послуг» (державний реєстраційний номер 0113U002625),  «Маркетинг в умовах діджиталізації економіки країни» (державний реєстраційний номер 0121U110911), керівником яких є Карпенко Н. В., завідувач кафедри, д.е.н., професор.

За останні роки дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук захистила професор кафедри Карпенко Н.В. (2010 р.) та дисертації на здобуття наукового ступеню кандидата економічних наук захистили викладачі кафедри Яловега Н.І. (2008 р.), Івасенко О.А. (2009 р.), Трайно В.М. (2013 р.), Іваннікова М.М. (2016 р.). В аспірантурі за фахом 075 «Маркетинг» на сьогодні навчаються Вірченко В. А., Кошман В. А., Мостовенко Н. О.

Студентська науково дослідна робота на кафедрі здійснюється в рамках роботи науково-студентського об’єднання – Студентський клуб «Маркетолог». Студенти спеціальності щорічно приймають участь у науково-практичних конференціях як в університеті так і за його межами. За результатами дослідницької роботи студенти мають публікації в наукових виданнях.

Науково-педагогічні працівники і аспіранти кафедри щорічно висвітлюють результати своєї діяльності шляхом публікування статей у фахових виданнях, беруть участь у наукових та науково-практичних конференціях.

Науково-дослідні теми кафедри:

  1. «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг» (№ держ. реєстрації 0113U002624),  термін 2013-2018 рр., науковий керівник д.е.н., професор Карпенко Н.В.
  2. «Маркетингова діяльність рекламних посередників на ринку товарів та послуг» (№ держ. реєстрації 0113U002625),  термін 2013-2018 рр., науковий керівник д.е.н., професор Карпенко Н.В.
  3.   «Маркетинг в умовах діджиталізації економіки країни» - № ДР 0121U110911 від 06.05.2021 р., 2021-2026 рр.,  науковий керівник д.е.н., професор Карпенко Н.В.

Наукові монографії викладачів кафедри:

  1. 1. Карпенко Н.В. Маркетинг: навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / Н.В. Карпенко. – Харків : Студцентр, 2004. – 208 с.
  2. Карпенко Н. В. Господарські зв’язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України: монографія.– Полтава: РВВ ПУСКУ. –2004 р. – 122 с.
  3. Карпенко Н. В. Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу: Монографія. – Полтава: РВВ ПУСКУ, 2008. – 363 с. https://bit.ly/41bQsFR
  4. Яловега Н.І. Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства : монографія / Н. В. Карпенко, Н. І. Яловега. – Полтава: ПУЕТ, 2012. – 278 с. https://bit.ly/3YNLkWX
  5. Трайно В.М. Маркетингове управління споживачами послуг: монографія / В.І. Перебийніс, В.М. Трайно // Полтава: ПУЕТ. – 2015 р. – 324 с. https://bit.ly/3SzhlQS
  6. Карпенко Н.В. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст: монографія / за науковою редакцією Н. В. Карпенко. – Київ: ЦУЛ, 2018. – 252 с. https://bit.ly/3wmHNjf
  7. Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст. Частина 2 : монографія / за науковою редакцією Н. В. Карпенко. - Полтава : ПУЕТ, 2021. – 346 с. https://bit.ly/3Bdivd4

Наукові профілі викладачів кафедри:

Карпенко Наталія Володимирівна


Google Академія:

Карпенко Наталія Володимирівна, Nataliya Karpenko

ORCID ID:

ID: 0000-0001-9743-3328

SCOPUS:

ID: 57211509532

ResearcherID:

ABF-1278-2020

Іваннікова Марина Миколаївна


oogle Академія:

Іваннікова Марина Миколаївна, Maryna Ivannikova

ORCID ID:

ID: 0000-0002-5362-0057

SCOPUS:

ID: 57210957688  

 

 

ResearcherID:        

ABF-1279-2020

Яловега Наталія Іванівна


Google Академія:

Nataliya Yalovega, Яловега Наталія Іванівна

ORCID ID:

orcid.org/0000-0002-7252-1724

Трайно Вікторія Миколаївна


Google Академія:

Viktoriya Trayno, Вікторія Трайно

ORCID ID:

orcid.org/0000-0002-4729-6860

Захаренко-Селезньова Анжела Миколаївна


Google Академія:

Захаренко-Селезньова Анжела Миколаївна

ORCID ID:

orcid.org/0000-0002-1292-4396

Пащенко Богдан Сергійович


Google Академія:

Пащенко Богдан Сергійович, Bogdan Paschenko

ORCID ID:

0009-0004-8947-1657