Кафедра маркетингу

          

Кафедра забезпечує професійну фундаментальну, наукову, фахову підготовку, а також виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів спеціальності, планування навчального процесу, організації практичної підготовки студентів, методичного забезпечення, проводить підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

На кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальністю «Маркетинг» (денна та заочна форми навчання) за першим (бакалаврським) рівнем: освітня програма «Маркетинг», вибірковий блок професійного спрямування «Інтернет-маркетинг», вибірковий блок професійного спрямування «Рекламний бізнес» та за другим (магістерським) рівнем: освітня програма «Маркетинг». Для забезпечення навчального процесу професорсько-викладацький склад кафедри розробив навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін свого профілю, а це  більше 50 посібників для самостійного вивчення навчальних предметів за кредитно-модульною системою, дистанційні курси, методичні рекомендації для підготовки дипломних і курсових робіт, проведення практик тощо.

Викладачі кафедри є авторами підручників і навчальних посібників, які рекомендовані Міністерством освіти і науки для студентів спеціальності
«Маркетинг» у вищих навчальних закладах України.

На кафедрі маркетингу функціонує наукова школа «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів і послуг», яку очолює завідувач кафедри, д.е.н., професор Карпенко Н.В. Результатом її діяльності є підготовка кандидатів наук, виконання науково-дослідних робіт, публікація навчальної (підручників, посібників, текстів лекцій тощо) та наукової літератури (монографій, статей, тез доповідей тощо).

Основними завданнями наукових досліджень кафедри маркетингу є: вивчення сучасного стану маркетингового середовища, тенденцій його розвитку та пошук шляхів адаптації механізмів управління результатами виробничо-комерційної діяльності суб’єктів господарювання; поглиблення знань студентів щодо умов функціонування сучасних підприємств, їх місця в системі суб’єктів ринкових відносин та внеску у вирішення завдань соціально-економічного розвитку суспільства; забезпечення навчального процесу сучасною науково-практичною, методичною інформацією для використання її при вирішенні освітньо-професійних завдань підготовки фахівців, стимулювання їх творчості та формування практичних навичок; удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів, поєднання наукових досліджень студентів з проблемами тематики курсових та дипломних робіт.

Кафедра маркетингу приділяє значну увагу науково-дослідній роботі. В зв’язку з цим на кафедрі щорічно затверджується творчий колектив для виконання науково-дослідних тем, а саме «Маркетингова діяльність на ринку товарів та послуг» (№359\12), «Маркетингова діяльність рекламних посередників на ринку товарів та послуг» (№378\12), в яких беруть активну участь студенти та викладачі кафедри.

У 2005-2018 роках кафедра маркетингу та її наукова школа стали ініціаторами організації на базі університету кількох наукових форумів: науково-практичної конференції «Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку в Україні» (2005), міжнародної науково-практичної конференції «Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст» (2015), наукових семінарів за участю науковців, підприємців і практичних працівників маркетингових та рекламних служб.

Кафедрою постійно проводяться круглі столи, тренінги так, у 2012 р. відбувся тренінг «Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статті українська практика та міжнародний досвід» за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта та згодом в цьому ж році урочисте відкриття круглого столу на тему «Соціально-правові відносини маркетингу». У 2013 р. – круглий стіл «Сучасна маркетингова освіта – проблеми й перспективи», у 2014 р. – «Роль маркетингової освіти у розвитку суспільства». В цьому ж, 2014 році кафедрою маркетингу, спільно з представниками державної влади, громадськими установами та засобами масової інформації, за сприяння Української Асоціації маркетингу та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта, проводився круглий стіл на тему «Регіональне представництво Індустріального Ґендерного Комітету по рекламі в Полтавській області. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі». У 2015 р. проведена зустріч працівників кафедри маркетингу, студентів, випускників даної спеціальності за круглим столом на тему «Роль маркетингу у розвитку економічного середовища України».

На кафедрі працює студентський клуб «Маркетолог» (яким керує завідувач кафедри маркетингу проф., д.е.н. Н.В. Карпенко). Члени даного наукового об'єднання беруть активну участь у науково-практичних конференціях та стають їхніми призерами. Вихованці кафедри щорічно приймають участь у загальноуніверситетському конкурсі наукових робіт студентів, присвяченого Міжнародному дню студента.

Щорічно студенти під керівництвом викладачів кафедри приймають активну участь у науковій студентській конференції за підсумками науково-дослідних робіт по секції «Маркетингові дослідження ринку товарів та послуг» та серед багатьох учасників кожного разу займають призові місця.

Студенти спеціальності «Маркетинг» приймають участь у значній кількості конференцій, конкурсів та олімпіад, серед яких: Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Маркетинг» (2011-2018 рр.); Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління» (2012-2015 рр.); Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (2014-2015 рр.); стипендіальна програма В. Пінчука «Завтра. UA», напрям «Економіка і підприємництво»; конкурс «Молодь опановує маркетинг» ім. Ігора Ткаченка тощо.

Кафедрою три роки поспіль проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг, управління персоналом і економіки праці». В ньому приймали активну участь студенти багатьох ВНЗ України. Серед переможців були і студенти кафедри маркетингу ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі».

Високу оцінку громадськості міста отримав позитивний досвід проведення кафедрою суспільних заходів, серед яких: Український студентський фестиваль реклами (2013, 2014 рр.), Полтавський молодіжний фестиваль реклами (2015 р., 2017 р.).

Студенти беруть участь у тематичних конференціях та підготовці наукових статей, у тому числі разом з науковими керівниками. Результати наукових досліджень останніх років знайшли своє відображення у підручниках, навчально-методичних посібниках, монографіях, а також у значній кількості різноманітних публікацій у фахових і спеціалізованих виданнях.

Кафедра маркетингу підтримує активні ділові зв'язки зі спорідненими кафедрами Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Київського національного торгово-економічного університету, Львівської комерційної академії, Харківського національного економічного університету, Сумського державного університету, Національного транспортного університету (м. Київ), Національного університету «Львівська політехніка».

Налагоджено й робочі контакти кафедри з підприємствами та організаціями міста, серед яких: Спілка підприємців Полтавщини, Полтавська обласна державна телерадіокомпанія «Лтава», рекламна агенція «Бойко» тощо.