Історія кафедри

          

Кафедра утворена 1 липня 1995 року шляхом виділення з кафедри технології торгівлі секції викладачів маркетингових дисциплін (кандидатів наук, доцентів В. В. Дворніченка, Г. В. Боярчука і А. П. Охмата) і викладачів секції правознавства цієї ж кафедри (О. М. Коросташова, Ю. О. Вороніна, В.М. Глазкова), яка також ввійшла до нової кафедри. Метою  створення  кафедри визначено підготовка нової тоді спеціальності «Маркетинг», за якою у 1997 році почали готувати фахівців за денною і заочною формами навчання.

Першим завідувачем створеного науково-педагогічного підрозділу був кандидат економічних наук, доцент Володимир Володимирович Дворніченко, який керував кафедрою до 2000 року. Наступні шість років (2000-2006) цю посаду обіймала кандидат економічних наук, доцент Наталія Володимирівна Карпенко. У зв'язку з переведенням її на посаду старшого наукового співробітника для роботи над докторською дисертацією, у 2006-2008 роках на чолі кафедри перебувала декан товарознавчо-комерційного факультету, кандидат економічних наук, доцент Наталія Михайлівна Тягунова. З червня 2008 року по серпень 2011 року кафедру маркетингу очолював доктор економічних наук, професор Василь Іванович Перебийніс. З вересня 2011 року посаду обіймає доктор економічних наук, професор Карпенко Наталія Володимирівна.

У 2001-му спеціальність «Маркетинг» була акредитована за освітньо-кваліфікаційним рівнем «бакалавр». Тоді ж був здійснений перший випуск бакалаврів з маркетингу. За освітньо-кваліфікаційним рівнем «спеціаліст» напрям акредитували у 2002 (спеціалісти з маркетингу денної форми навчання) та 2003 (спеціалісти з маркетингу заочної форми навчання) роках.

У 2004-му профілююча спеціальність кафедри маркетингу пройшла акредитацію за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр». Саме в цьому році зі стін університету вийшли перші магістри з маркетингу. Подальша акредитація за освітньо-кваліфікаційним рівнем «магістр» проходила у 2009, 2014 та 2018 роках.

Кафедра забезпечує професійну фундаментальну, наукову, фахову підготовку, а також виконує координуючу роль з усіх проблем змісту навчання, розробки нормативних документів спеціальності, планування навчального процесу, організації практичної підготовки студентів, методичного забезпечення, проводить підготовку науково-педагогічних кадрів через аспірантуру.

Для забезпечення навчального процесу професорсько-викладацький склад кафедри розробив навчально-методичні комплекси з усіх дисциплін свого профілю, а це – більше ніж 50 посібників для самостійного вивчення навчальних предметів за кредитно-модульною системою, дистанційні курси, методичні рекомендації для підготовки дипломних і курсових робіт, проведення практик тощо.

За період з дня заснування кафедри її викладачі є авторами підручників і навчальних посібників, які рекомендовані Міністерством освіти і науки для студентів спеціальності «Маркетинг» у вищих навчальних закладах України. Серед цих видань: посібники «Маркетинг» (Н. В. Карпенко); «Господарські зв'язки в інфраструктурному комплексі продовольчого ринку України», «Управління маркетингом на підприємствах малого та середнього бізнесу», «Маркетингова діяльність підприємств споживчої кооперації» (Н.В. Карпенко); «Маркетингові аспекти комунікаційної діяльності вищих навчальних закладів» (Н. І. Яловега); «Комплекс маркетингових комунікацій у стратегічному управлінні маркетинговою діяльністю підприємства» (Н.В. Карпенко, Н.І. Яловега); розділи в монографіях «Теорія і практика маркетингу в Україні» (Н.В. Карпенко), «Проблеми та перспективи впровадження системи управління якістю, підвищення конкурентоспроможності підприємств споживчої кооперації в зв'язку зі вступом України до Світової організації торгівлі» (Н.В. Карпенко),  «Маркетинг інновацій і інновації в маркетингу» (Н.В. Карпенко), «The world economy and economy of Bulgaria – contemporary challenges and solution approaches» та «Модернізація туризмознавства: теорія та практика партнерства»  (Н.В., Карпенко, М.М. Іваннікова); «Маркетингове управління споживачами послуг» (В.І. Перебийніс, В. М. Трайно); «Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст» (за ред. Н.В. Карпенко).

На сьогодні кафедра працює у наступному складі: завідувач кафедри Карпенко Наталія Володимирівна, д.е.н., професор; доцент кафедри Іваннікова Марина Миколаївна, к.е.н.; доцент кафедри Бондаренко Вікторія Михайлівна, к.е.н., доцент; доцент кафедри Івасенко Олена Анатоліївна, к.е.н.; доцент кафедри Трайно Вікторія Миколаївна, к.е.н.; доцент кафедри Яловега Наталія Іванівна, к.е.н., доцент.

На кафедрі маркетингу функціонує наукова школа «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів і послуг», яку очолює завідувач кафедри Карпенко Н.В. Результатом її діяльності є підготовка кандидатів наук, виконання науково-дослідних робіт, публікація навчальної (підручників, посібників, текстів лекцій тощо) та наукової літератури (монографій, статей, тез доповідей тощо).

Основними завданнями наукових досліджень кафедри маркетингу є: вивчення сучасного стану маркетингового середовища, тенденцій його розвитку та пошук шляхів адаптації механізмів управління результатами виробничо-комерційної діяльності суб’єктів господарювання; поглиблення знань студентів щодо умов функціонування сучасних підприємств, їх місця в системі суб’єктів ринкових відносин та внеску у вирішення завдань соціально-економічного розвитку суспільства; забезпечення навчального процесу сучасною науково-практичною, методичною інформацією для використання її при вирішенні освітньо-професійних завдань підготовки фахівців, стимулювання їх творчості та формування практичних навичок; удосконалення організації науково-дослідної роботи студентів, поєднання наукових досліджень студентів з проблемами тематики курсових та дипломних робіт.

Кафедра маркетингу приділяє значну увагу науково-дослідній роботі. В зв’язку з цим на кафедрі затверджується творчий колектив для виконання науково-дослідних тем. За період існування кафедри її викладачами булі виконані наступні науково-дослідні теми: «Дослідження ринку фармацевтичної продукції Полтавсь­кого регіону», «Маркетингові дослідження ринку товарів і послуг споживчої кооперації»,  «Маркетингові дослідження готельного бізнесу в м. Полтава», «Дослідження потреб регіону в продукції консервного виробництва», «Стратегії розвитку збутової діяльності плодоконсервних заводів», «Маркетингове управління споживачами послуг об’єктів ресторанного господарства», «Маркетингові дослідження ринку освітніх послуг в Полтавському регіоні», «Проблеми формування ефективної діяльності на підприємствах малого та середнього бізнесу», «Маркетингова діяльність підприємств на ринку товарів та послуг», «Маркетингова діяльність рекламних посередників на ринку товарів та послуг».

Починаючи з 1998 року і по сьогодні кафедра маркетингу та її наукова школа стали ініціаторами організації на базі університету кількох наукових форумів, а саме – міжнародних науково-практичних конференцій: «Дослідження ринку товарів та послуг» (1998 р.),  «Інфраструктурне забезпечення продовольчого ринку України» (2005), «Маркетинг в малому та середньому бізнесі» (2006 р.), наукових семінарів за участю науковців, підприємців і практичних працівників маркетингових та рекламних служб.

У 2015 році кафедра започаткувала міжнародну науково-практичну конференцію «Маркетингова діяльність підприємств: сучасний зміст», проведення якої планується здійснювати кожного року.

Співпрацюючи із ВГО «Українська асоціація маркетингу», членом Ради якої є Карпенко Наталія Володимирівна, кафедра залучена до участі у грантовому проекті, який здійснюється УАМ за підтримки Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні. Так, у  2012 р. представниками Фонду спільно з УАМ проведено тренінг «Стандарти недискримінаційної реклами за ознакою статті українська практика та міжнародний досвід», участь у якому прийняли представники  рекламних компаній, підприємств малого бізнесу. У 2013-2014 рр. було проведено круглі столи «Сучасна маркетингова освіта – проблеми й перспективи» та «Роль маркетингової освіти у розвитку суспільства», які стосуються особливостей фахової підготовки маркетологів.  У 2014 році кафедрою було організовано та проведено спільно з представниками державної влади, громадськими установами та засобами масової інформації, за сприяння Української Асоціації маркетингу та Представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта, проводився круглий стіл на тему «Регіональне представництво Індустріального Ґендерного Комітету з реклами в Полтавській області. Громадський контроль та саморегулювання в рекламній галузі». У 2015 р. проведено круглий стіл на тему «Роль маркетингу у розвитку економічного середовища України».

На кафедрі працює студентський клуб «Маркетолог» (яким керує завідувач кафедри маркетингу проф., д.е.н. Н.В. Карпенко). Члени даного наукового об'єднання, якими є студенти спеціальності «Маркетинг», приймають участь у значній кількості конференцій, конкурсів та олімпіад, серед яких: Всеукраїнська олімпіада зі спеціальності «Маркетинг» (2011-2015 рр.) – 5 осіб; Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт з напряму «Маркетинг, управління персоналом і економіки праці» (2011-2015 рр.) – 15 осіб, Всеукраїнська наукова конференція молодих учених та студентів «Актуальні проблеми та перспективи розвитку маркетингового управління» (2012-2015 рр.) – 10 осіб; Міжнародна науково-практична конференція «Majesty of Marketing» (2014 р.) – 1 особа; Міжнародна науково-практична конференція студентів, аспірантів та молодих вчених «Формування механізмів управління якістю та підвищення конкурентоспроможності підприємств» (2014-2015 рр.) – 15 осіб; стипендіальна програма В. Пінчука «Завтра. UA» – 4 особи, напрям «економіка і підприємництво»; конкурс «Молодь опановує маркетинг» ім. Ігора Ткаченка – 3 особи тощо.

Кафедрою маркетингу три роки поспіль ( 2011-2014 рр.) проводився Всеукраїнський конкурс студентських наукових робіт Міністерства освіти і науки України з напряму «Маркетинг, управління персоналом і економіка праці», в яких постійно брали активну участь студенти багатьох ВНЗ України. Щорічно в середньому близько 140 студентів із 65 вищих навчальних закладів України подавали свої наукові роботи (близько 128 робіт) на Конкурс. Серед них  Серед переможців були і студенти кафедри маркетингу ВНЗУ «Полтавський університет економіки і торгівлі» – 4 особи.

Високу оцінку громадськості міста отримав позитивний досвід проведення кафедрою суспільних заходів, серед яких: Український студентський фестиваль реклами (2013, 2014 рр.), Полтавський молодіжний фестиваль реклами (2015, 2017 рр.), учасниками яких були учні загальноосвітніх шкіл, студенти технікумів та коледжів та студенти вищих навчальних закладів міста Полтави, Полтавської та інших областей.

Студенти  спеціальності «Маркетинг» проводять щорічні виїзні практичні заняття на міжнародній виставці  реклами, маркетингу та мас-медіа «REX». Починаючи з 2005 року студенти-маркетологи щорічно відвідують експозиції  відомих рекламних агенцій, консалтингових  і дослідницьких компаній.

Кафедра маркетингу підтримує активні ділові зв'язки зі спорідненими кафедрами Київського національного економічного університету ім. Вадима Гетьмана, Київського національного торгово-економічного університету, Львівської комерційної академії, Харківського національного економічного університету, Сумського державного університету, Національного транспортного університету (м. Київ), Національного університету «Львівська політехніка».

Налагоджено й робочі контакти кафедри з підприємствами та організаціями, серед яких: Всеукраїнська громадська організація «Українська Асоціація Маркетингу», Громадська організація «Індустріальний Ґендерний Комітет з реклами», Спілка підприємців Полтавщини, Полтавська обласна державна телерадіокомпанія «Лтава», Торговельно-розважальний центр «Київ», ПАТ «Полтавський авто-агрегатний завод», Туристична агенція «Марабу», рекламна агенція «Бойко» тощо.

1 липня 2015 р. кафедра маркетингу відсвяткувала свою двадцяту річницю на ниві підготовки висококваліфікованих фахівців  за спеціальністю «Маркетинг». Починаючи із 2002 року кафедрою було підготовлено 269 бакалаврів, 149 спеціалістів та 145 магістрів. Підготовку фахівців здійснює висококваліфікований професорсько-викладацький склад із творчими здібностями та креативним мисленням. До річниці професійної діяльності кафедри було проведено зустріч працівників кафедри маркетингу, студентів, випускників спеціальності за круглим столом на тему «Роль маркетингу у розвитку економічного середовища України», який відвідали випускники спеціальності, що працюють на керівних посадах та за фахом на провідних підприємствах Полтави та області, також було підтримано інтернет-зв'язок через Skype із вихованцям кафедри, які живуть і працюють у м. Сімферополь (АРК Крим), м. Торонто (Канада), м.Сіетл (США). Випускники-маркетологи, а нині провідні фахівці в різних галузях діяльності ділились зі своїм практичним досвідом із студентами-маркетологами.

Для ефективної навчальної та наукової роботи викладачам кафедри маркетингу створено всі належні умови. Її матеріально-технічна база  включає лекційну аудиторію, обладнану мультимедійними засобами, і кабінет маркетингу та реклами, де встановлено 15 персональних комп'ютерів останнього покоління.